ULAKNET Kullanım Politikası

MADDE 1. AMAÇ

Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü
olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından isletilen Ulusal Akademik Ağ'ın
(ULAKNET) kullanımına iliskin usul ve esasları düzenlemektedir.
MADDE 2. KAPSAM
Bu kullanım politikası; ULAKNET'i kullanan, tüm kurulusları ve kullanıcılarını kapsar.
MADDE 3. TANIMLAR
Bu kullanım politikasında yer alan;
ULAKBİM; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu'na bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi'dir.
ULAKNET; 17/07/1963 tarih ve 278 sayılı "TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun"daki görevlendirme
çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, eğitim ve
arastırma kuruluslarının elektronik haberlesme hizmeti ve/veya elektronik haberlesme altyapısı
gereksinimlerinin karsılandığı Ulusal Akademik Ağ'dır.
ULAKNET Kullanım Politikası (UKP); İsbu ULAKNET Kullanım Politikasıdır.
Alt Politikalar; ULAKBİM'in ULAKNET aracılığı ile verdiği servislerin kullanım ilke ve esaslarını
belirlemek amacıyla olusturduğu ek politikalardır.
Kullanıcı Kurulus; UKP'yi imzalayarak ULAKNET'e bağlanan; yükseköğretim kurumları, TÜBİTAK
birimleri, kamu ve özel arastırma kurulusları ile basvuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen kuruluslardır.
Kullanıcılar; Kullanıcı Kurulusun, kurum altyapı ve kaynaklarını kullanmakla yetkilendirdiği öğrencileri,
öğretim üyeleri, arastırmacıları ve/veya diğer mensuplarıdır. Kullanıcı Kurulusun üyesi olmadığı halde,
kurum ağ kaynaklarına giriste ve ağa bağlı kaldığı süre içinde, kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi
yapılabilen geçici/misafir kullanıcılar da bu grup içindedir.
İmzalayan Taraf; Kullanıcı Kurulus adına UKP'yi imzalayan, kurulusun üst yönetiminde görevli kisi
veya makamdır. Bu makam üniversitelerde rektör veya rektör tarafından yetkilendirilmis rektör
yardımcısı, diğer kurumlarda Genel Müdür, Kurum Baskanı, Enstitü/Birim Müdürü veya esdeğeridir.
ULAKNET Uç Yönetim Sistemi (UUYS); Kullanıcı Kurulusa ait bilgilerin tutulduğu ve ULAKBİM ile
Kullanıcı Kurulus arasındaki iletisimin hızlandırılması amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.
UUYS Yöneticisi; İmzalayan Tarafın UUYS üzerinde yapılan islemlerden sorumlu olarak
atadığı/yetkilendirdiği kisidir.
TÜBİTAK EKUAL; bazı metin ve bibliyografik veri tabanlarının, Türkiye'deki akademik ve arastırma
kurumlarının erisimine açılması için ULAKBİM tarafından 2006 yılında baslatılan ve açık adı
"Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı" olan servistir.
TRUBA: Yüksek basarımlı, grid, bulut ve benzeri hesaplama sistemleri ile bilimsel veri ambarlarının
ülkemizdeki arastırmacı kesimler tarafından etkin ve verimli kullanımı, ülkemizdeki benzer amaçla
hizmet veren diğer merkezler ve bu merkezlerin hizmetleri arasındaki esgüdümün sağlanması,
dolayısı ile Türkiye Arastırma Alanı (TARAL) kapasitesinin gelistirilmesi için elektronik ortamda bilimsel
arastırma yapılabilmesi amacıyla kurulmus ve ULAKBİM tarafından gelistirilip isletilen açık adıyla "Türk
Ulusal E-Bilim E-Altyapısı"dır.
OLTA; Dıs ağlardan ULAKNET'e veya ULAKNET'ten dıs ağlara yapılabilecek güvenlik ihlalleri ile ilgili
bilgilerin, Kullanıcı Kurulusun ağ yöneticilerine bildirildiği ve ULAKNET Olay Kaydı Alt Politikasına göre
takip edildiği Olay Takip Servisidir.
ULAKNET Ağ İsletim Merkezi (NOC): ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi bünyesinde çalısan ve
ULAKNET'in teknik yönetiminden sorumlu olan birimdir.
ULAKNET Haberlesme Listeleri; ULAKBİM tarafından kurulan "ulak-y@ulakbim.gov.tr" ve "ulakteknik@
ulakbim.gov.tr" Internet adreslerine sahip elektronik haberlesme gruplarıdır.
İstenmeyen Trafik; ULAKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karısıklık yaratacak
veya ULAKNET üzerinde baskalarına kullanım olanağı vermeyecek ağ trafiğidir.
MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ULAKNET, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanılır. Kullanıcı
Kurulusun, Kullanıcılarına, ULAKNET'i Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak
kullandırması kendi sorumluluğundadır.
4.2. ULAKNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik arastırma ve gelistirme, bilimsel, teknolojik ve
kültürel bilginin yayılması veya erisilmesi amaçları ile kullanılmalıdır. Kullanıcı Kurulus, ULAKNET'i
doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlarla kullanamaz, Kullanıcılarına veya üçüncü kisilere ticari
getiri karsılığında kullandıramaz.
4.3. ULAKNET, 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen kapsamda ve UKP ve iliskili Alt Politikalarda çizilen
idari ve teknik çerçevede yönetilir ve kullanılır.
4.4. Kullanıcı Kurulus, UKP'ye uymak amacıyla, gerekli teknik, idari düzenlemeleri yapar ve yeterli
sayıda teknik personeli istihdam eder.
4.5. Kullanıcı Kurulusun UKP'ye uygun sekilde, Kullanıcıları için kendi kullanım politikasını olusturması
beklenir. Kullanıcı Kurulusun kullanım politikaları ve Kullanıcı Kurulus veya Kullanıcıların "Yasal
Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, UKP'nin bir kısmını ya da tamamını geçersiz kılamaz.
4.6. Kullanıcı Kurulus, ULAKNET aracılığı ile sunulan yeni servislerin kullanılmasına ve
yaygınlastırılmasına katkıda bulunur. Bu amaçla yeni servislerin yaygınlastırılması ULAKBİM
tarafından tesvik edilebilir.
4.7. ULAKNET'in verimli ve güvenli kullanımı için; Kullanıcı Kurulus, Kullanıcılarının İstenmeyen Trafik
olusturmasını engellemeli, yeterli düzeyde sistem ve ağ güvenliği sağlamalıdır. Kullanıcı Kurulus,
ULAKBİM'in onayı olmaksızın, Kullanıcıları dısındaki üçüncü kisilerin veya kurulusların ULAKNET'e
erisimini sağlayamaz.
4.8. UKP'nin hükümlerinin herhangi birinin, ULAKBİM tarafından geçerliliği kabul edilen herhangi idari
ve/veya teknik sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak uygulanamaz olması, geri kalan kısmının
geçerliliğini ve sürekliliğini etkilemez.
MADDE 5. HAK, YETKİ, SORUMLULUK ve UYGULAMALAR
5.1. Kullanıcı Kurulus, ULAKNET'i, Kullanıcılarına, UKP ile belirlenen hükümler çerçevesinde
kullandırma hak ve sorumluluğuna sahiptir.
5.2. ULAKNET dısında küresel Internet bağlantısı bulunan Kullanıcı Kuruluslar, vermekte oldukları ağ
servislerine ait trafiğin, Kullanıcı Kurulustan Internet yönüne doğru olusan kısmını ULAKNET
üzerinden yönlendirmek zorundadırlar.
5.3. Kullanıcı Kurulusun TÜBİTAK EKUAL servislerine, gidis ve dönüs yönünde ULAKNET bağlantısı
üzerinden erismesi zorunludur.
5.4. Kullanıcı Kurulus, arastırmacılarının TRUBA servislerinden yararlanması için gerekli desteği verir.
Kullanıcı Kurulus, yerleskelerindeki hesaplama ve depolama kaynaklarının TRUBA'ya dâhil edilmesi
durumunda ise, TRUBA servislerinin aksamaması için, kendi birimleri arasındaki esgüdümü sağlamak
ve yeterli düzeyde güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
5.5. Kullanıcı Kurulus, OLTA Sistemi üzerinden istenilen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak
girmekle ve olay kayıtlarının kapatılması için gerekli önlemleri almakla sorumludur.
5.6. Kullanıcı Kurulus, UUYS aracılığı ile istenilen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak
girmekle, girilen bilgilerin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. İmzalayan Taraf, UUYS Yöneticisi
bilgilerini UKP'nin ekinde ULAKBİM'e bildirir. UUYS Yöneticisinin değismesi durumunda, İmzalayan
Taraf, yeni UUYS Yöneticisi bilgilerini resmi yazıyla ULAKBİM'e bildirir. Bu çerçevede yetkili UUYS
Yöneticisinin veya sisteme giris yetkisi olmayan herhangi bir kisinin faaliyetleri nedeniyle ortaya
çıkabilecek sonuçlardan Kullanıcı Kurulus sorumludur.
5.7. Kullanıcı Kurulus, ULAKNET'in isletilebilmesi için ULAKBİM ile isbirliği yapmakla yükümlüdür.
Buna göre;
a) Kullanıcı Kurulus, idari ve teknik sorumluların üyesi olduğu ULAKNET Haberlesme
Listelerini takip etmekle, ULAKBİM tarafından istenilen bilgileri doğru ve zamanında sağlamakla,
ULAKBİM tarafından duyurusu yapılan hat arızaları, kesintiye sebep olacak bakım çalısmaları
hakkında Kullanıcılarını en kısa sürede bilgilendirmekle sorumludur.
b) Kullanıcı Kurulus, ULAKBİM tarafından düzenlenen ULAKNET idari ve teknik sorumlularının
bir araya geldiği çalıstay, eğitim ve toplantılara katılımı tesvik etmelidir.
c) ULAKNET ile ilgili her türlü sorun ve arıza bildirimi, NOC aracılığı ile ve Kullanıcı Kurulusun
UUYS Yöneticisi tarafından tanımlanan ve yetkilendirilen sorumlular tarafından yapılır. NOC ile
iletisimde e-posta: noc@ulakbim.gov.tr; Telefon: 0-312-298 93 88; Faks: 0-312-298 93 93 kanalları
kullanılır.
MADDE 6. HİZMETİN SONA ERMESİ, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK
6.1.
 ULAKBİM, UKP'ye veya Alt Politikalarına uyulmadığını tespit etmesi durumunda, Kullanıcı
Kurulusa sunduğu servislerin bir kısmını veya tamamını sona erdirme hakkına sahiptir. Buna göre;
a) Kullanıcı Kurulus UKP'yi ihlal eder ve ULAKBİM tarafından yazılı olarak uyarılmasından
itibaren on (10) gün içinde bunu telafi edemez ise ULAKNET erisimi kesilir. İhlali olusturan tüm
sartların ortadan kalkmasına dek bu durum devam eder. Aynı sebepten ihlalin tekrarı durumunda,
Kullanıcı Kurulusun bağlantısı yazılı uyarıya gerek kalmaksızın kesilir.
b) Alt Politikalara uyulmaması durumları ve uygulanacak yaptırımlar Alt Politikalar ile belirlenir.
6.2. Kullanıcı Kurulus, ULAKBİM'in yasal ve teknolojik değisimleri göz önünde tutarak UKP'yi
değistirebileceğinden haberdardır. Değistirilen kullanım politikası, ULAKBİM Internet sayfasında
(http://www.ulakbim.gov.tr) yayınlanır, ULAKNET Haberlesme Listelerinde duyurulur ve Kullanıcı
Kurulus tarafından imzalanarak ULAKBİM'e ulastırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yeni politika yürürlüğe
girene dek en son imzalanan politika geçerlidir. Yeni politikanın ULAKBİM tarafından duyurulmasını
takiben 3 ay içerisinde imzalanmaması durumunda, eski politika geçerliliğini yitirir ve Kullanıcı
Kurulusa ULAKNET üzerinden verilen servisler durdurulur.
6.3. ULAKBİM tarafından olusturulan Alt Politikalar, ULAKBİM Internet sayfasında yayınlanması ve
ULAKNET Haberlesme Listelerinde duyurulmasını takiben yürürlüğe girer.
6.4. İmzalayan Taraf, UKP'yi tam olarak anladığını, tanıdığını ve uyacağını kabul ve taahhüt eder. Eki
dâhil bes sayfa ve altı maddeden olusan UKP, İmzalayan Taraf tarafından imzalanarak ULAKBİM'e
ulastırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yürürlük itibarıyla Kullanıcı Kurulus tarafından daha önce
imzalanmıs olan "ULAKBİM Kabuledilebilir Kullanım Politikası" yürürlükten kalkar.